Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelem

I.

Alaprendelkezések


1. A személyes adatok adatkezelõje a 4. pontnak megfelelõen,Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete (7) a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmérõl és az ilyen adatok szabad mozgásáról (a továbbiakban: GDPR) a Svìt vysavaèù s.r.o., cégazonosító.: 07855826 a központban Kaprova 42/14, Stare Mesto 110 00 Prága 1. 
(a továbbiakban: "adatkezelõ").

2. A rendszergazda elérhetõségei
- Svět vysavačů s.r.o.
- info@svetvysavacu.cz
- +420 722 677 771

3. A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információt jelentik; Az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra hivatkozva, mint például név, azonosítási szám, lokátor adat, hálózati azonosító, vagy fizikai adatok egy vagy több meghatározott eleme, , élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását a természetes személy.

4. Az ügyvezetõ kinevezte a Jozef Šatník-i adatvédelmi tisztviselõt.

II. 

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái1. A rendszergazda feldolgozza a számára megadott személyes adatokat, vagy személyes adatait, amelyeket a rendszergazda a megrendelés teljesítésével szerzett meg.

2. Az adatkezelõ feldolgozza a személyazonosítást és a kapcsolattartási adatokat, valamint a szerzõdés teljesítéséhez szükséges adatokat.


III


A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

1. A személyes adatok feldolgozásának jogszerû indoka
- A szerzõdés teljesítése Ön és az adatkezelõ között a 6. cikknek megfelelõen para. 1 b) GDPR,
- Az adatkezelõ jogos érdeke a direkt marketing nyújtásához (különösen kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikknek megfelelõen para. 1 f) GDPR,
- Az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing (különösen a kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldése) mûvészetnek való biztosítása céljából történõ feldolgozáshoz. 6. para. 1 A) GDPR-ban együtt § 7 para. 2. számú törvény a 480/2004 Coll., egyes információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások esetében, ha nincs megrendelés áruk vagy szolgáltatások.

2. A személyes adatok feldolgozásának célja
- A megrendelés feldolgozása és az Ön és az adatkezelõ közötti szerzõdéses jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlása; Megrendeléskor személyes adatokra van szükség a megrendelés sikeres feldolgozásához (név és cím, érintkezés), a személyes adatok rendelkezésre bocsátása a szerzõdés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok biztosítása nélkül nem lehetséges a szerzõdés megkötése vagy Az adatkezelõ által
-Kereskedelmi kommunikációs és egyéb marketingtevékenység kiküldése.

3. Az adatkezelõ automatikus egyedi döntést hoz a 22.GDPR cikknek értelmében.Ilyen adatfeldolgozással kifejezett beleegyezést biztosított.

IV.

Adatmegõrzési idõszak

1. A rendszergazda megõrzi a személyes adatokat
- Az Ön és az adatkezelõ között fennálló szerzõdéses jogviszonyból eredõ jogok és kötelezettségek gyakorlásához és az e szerzõdéses jogviszonyból eredõ követelések alkalmazásához szükséges idõtartamra (a szerzõdéses viszony megszûnését követõ 15 évig).
- Amennyiben a személyes adatok forgalmazási célból történõ feldolgozásához való hozzájárulást visszavonják, legfeljebb 2 év, ha a személyes adatok feldolgozása a hozzájárulás alapján történik.

2. Amikor a személyes adatmegõrzési idõ lejár, az adatkezelõ törli a személyes adatokat.

V.


Személyes adatok címzettjei (az adminisztrátor alvállalkozóit)

1. A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akik
- Részt vesz az áruk/szolgáltatások/kifizetések teljesítésének szerzõdés szerinti teljesítésében,
- Az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása e-shop és egyéb szolgáltatások mûködtetése céljából,
- Marketingszolgáltatások nyújtása

2. Az adatkezelõ nem kívánja átvinni a személyes adatokat egy harmadik országba (nem EU-országba) vagy nemzetközi szervezethez.


VI.


Jogaik

1. A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett
- A személyes adatokhoz való hozzáférés joga a 15. GDPR cikknek megfelelõen.
- A személyes adatok cikk szerinti helyesbítéshez való joga. 16 GDPR, vagy az adatfeldolgozás korlátozása a 18.GDPR cikknek megfelelõen.
- Jogot, hogy a személyes adatok törlése a 17. GDPR cikk szerint
- Az a jog, hogy kifogást lehessen 21. GDPR szerint
- Az adathordozhatóság joga a 20. GDPR cikknek megfelelõen.
- A jogot, hogy vonja vissza a feldolgozásra írásban vagy elektronikus úton a cím vagy e-mail az adatkezelõ a III cikkben szerepelt feltételeket

2. Önnek is jogában áll panaszt benyújtani a Hivatalnál a személyes adatok védelmérõl, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.


VII.


A személyes adatok biztonsági feltételei1. A adminisztrátor kijelenti, hogy minden megfelelõ technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.

2. Az adminisztrátor technikai intézkedéseket hozott, hogy biztosítsa a személyes adatok tárolását és tárolását a papíron, (jelszavak, antivírus, titkosítás, mentések, stb.)

3. A adminisztrátor kijelenti, hogy a személyes adatok csak a felhatalmazott személyek számára érhetõk el.


VIII.


Végleges rendelkezés


1. Megrendelésével az internetes megrendelésrõl, Ön tudomásul veszi, hogy ismeri a feltételeket az adatvédelmi politika, és hogy elfogadja azt teljes egészében.

2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy a beleegyezését az internetes ûrlapon ellenõrzi. Az Ön beleegyezése megjelölésével tudomásul veszi, hogy ismeri az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételeket, és elfogadja azt.

3. A rendszergazda jogosult a jelen feltételek módosítására. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzétették a honlapján, és ezzel egyidejûleg elküldjük Önnek a rendszergazda által megadott email címre a kifejezések új változatát.Ezek a kifejezések a következõ napon hatályuk 01.10.2019